Biến tần Servo Yaskawa Sigma7

Mô tả

Biến tần Servo Yaskawa Sigma7

Biến tần servo yaskawa sigma7 SERVOPACKs

Sigma-7 SERVOPACKs are fully digital, networkable servo amplifiers that offer the output needed for precise, high speed actuation of one or two axes of servo motor motion. The power options range from 30 watt to 15 kW with 100/200 and 400 VAC operation

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7W MECHATROLINK-III

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7W 200V Input (24-bit encoder)

PART NUMBER
RATED OUTPUT
SGD7W-1R6A20A700
200W
SGD7W-1R6A30A700
200W
SGD7W-2R8A20A700
400W
SGD7W-2R8A30A700
400W
SGD7W-5R5A20A700
750W
SGD7W-7R6A20A700
1.0kW

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7W 400V Input (24-bit encoder)

PART NUMBER
RATED OUTPUT
SGD7W-2R6D30B
750W
SGD7W-5R4D30B
1.5kW

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S MECHATROLINK-III 100V Input (24-bit encoder)

PART NUMBER
RATED OUTPUT
SGD7S-R70F30A 50W
SGD7S-R90F30A 100W
SGD7S-2R1F30A 200W
SGD7S-2R8F30A 400W

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S MECHATROLINK-III 200V Input (24-bit encoder)

PART NUMBER
RATED OUTPUT
SGD7S-R70A20A 50W
SGD7S-R70A30A 50W
SGD7S-R90A20A 100W
SGD7S-R90A30A 100W
SGD7S-1R6A20A 200W
SGD7S-1R6A30A 200W
SGD7S-2R8A20A 400W
SGD7S-2R8A30A 400W
SGD7S-3R8A20A 500W
SGD7S-3R8A30A 500W
SGD7S-5R5A20A 750W
SGD7S-5R5A30A 750W
SGD7S-7R6A20A 1.0kW
SGD7S-7R6A30A 1.0kW
SGD7S-120A20A 1.5kW
SGD7S-120A30A 1.5kW
SGD7S-180A20A 2.0kW
SGD7S-180A30A 2.0kW
SGD7S-200A20A 3.0kW
SGD7S-200A30A 3.0kW
SGD7S-330A20A 5.0kW
SGD7S-330A30A 5.0kW
SGD7S-470A20A 6.0kW
SGD7S-470A30A 6.0kW
SGD7S-550A20A 7.5kW
SGD7S-550A30A 7.5kW
SGD7S-590A20A 11kW
SGD7S-590A30A 11kW
SGD7S-780A20A 15kW
SGD7S-780A30A 15kW

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S MECHATROLINK-III 400V Input (24-bit encoder)

PART NUMBER
RATED OUTPUT
SGD7S-1R9D30B000F64 500W
SGD7S-3R5D30B000F64 1.0kW
SGD7S-5R4D30B000F64 1.5kW
SGD7S-8R4D30B000F64 2.0kW
SGD7S-120D30B000F64 3.0kW
SGD7S-170D30B000F64 5.0kW
SGD7S-210D30B000F64 6.0kW
SGD7S-260D30B000F64 7.5kW
SGD7S-280D30B000F64 11kW
SGD7S-370D30B000F64 15kW

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7W EtherCAT 400V

PART NUMBER RATED OUTPUT
SGD7W-2R6DA0B 750W
SGD7W-5R4DA0B 1.5KW

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S EtherCAT 100V Input (24-bit encoder)

PART NUMBER
RATED OUTPUT
SGD7S-R70FA0A 50W
SGD7S-R90FA0A 100W
SGD7S-2R1FA0A 200W
SGD7S-2R8FA0A 400W

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S EtherCAT 200V Input (24-bit encoder)

PART NUMBER
RATED OUTPUT
SGD7S-R70AA0A 50W
SGD7S-R90AA0A 100W
SGD7S-1R6AA0A 200W
SGD7S-2R8AA0A 400W
SGD7S-3R8AA0A 500W
SGD7S-5R5AA0A 750W
SGD7S-7R6AA0A 1.0kW
SGD7S-120AA0A 1.5kW
SGD7S-180AA0A 2.0kW
SGD7S-200AA0A 3.0kW
SGD7S-330AA0A 5.0kW
SGD7S-470AA0A 6.0kW
SGD7S-550AA0A 7.5kW
SGD7S-590AA0A 11kW
SGD7S-780AA0A 15kW

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S EtherCAT 400V Input (24-bit encoder)

PART NUMBER
RATED OUTPUT
SGD7S-1R9DA0B000F64 500W
SGD7S-3R5DA0B000F64 1.0kW
SGD7S-5R4DA0B000F64 1.5kW
SGD7S-8R4DA0B000F64 2.0kW
SGD7S-120DA0B000F64 3.0kW
SGD7S-170DA0B000F64 5.0kW
SGD7S-210DA0B000F64 6.0kW
SGD7S-260DA0B000F64 7.5kW
SGD7S-280DA0B000F64 11kW
SGD7S-370DA0B000F64 15kW

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S Analog 100V Input (24-bit encoder)

PART NUMBER
RATED OUTPUT
OPTIONS
SGD7S-R70F00A 50W Analog/Pulse
SGD7S-R90F00A 100W Analog/Pulse
SGD7S-2R1F00A 200W Analog/Pulse
SGD7S-2R8F00A 400W Analog/Pulse

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S Analog 200V Input (24-bit encoder)

PART NUMBER
RATED OUTPUT
OPTIONS
SGD7S-R70A00A 50W Analog/Pulse
SGD7S-R90A00A 100W Analog/Pulse
SGD7S-1R6A00A 200W Analog/Pulse
SGD7S-2R8A00A 400W Analog/Pulse
SGD7S-3R8A00A 500W Analog/Pulse
SGD7S-5R5A00A 750W Analog/Pulse
SGD7S-7R6A00A 1.0kW Analog/Pulse
SGD7S-120A00A 1.5kW Analog/Pulse
SGD7S-180A00A 2.0kW Analog/Pulse
SGD7S-200A00A 3.0kW Analog/Pulse
SGD7S-330A00A 5.0kW Analog/Pulse
SGD7S-470A00A 6.0kW Analog/Pulse
SGD7S-550A00A 7.5kW Analog/Pulse
SGD7S-590A00A 11kW Analog/Pulse
SGD7S-780A00A 15kW Analog/Pulse

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S Sigma-7Siec 100V Input

PART NUMBER
RATED OUTPUT
SGD7S-R70FM0A000F50 50W
SGD7S-R90FM0A000F50 100W
SGD7S-2R1FM0A000F50 200W
SGD7S-2R8FM0A000F50 400W

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S Sigma-7Siec 200V Input

PART NUMBER
RATED OUTPUT
SGD7S-R70AM0A000F50 50W
SGD7S-R90AM0A000F50 100W
SGD7S-1R6AM0A000F50 200W
SGD7S-2R8AM0A000F50 400W
SGD7S-3R8AM0A000F50 500W
SGD7S-5R5AM0A000F50 750W
SGD7S-7R6AM0A000F50 1.0kW
SGD7S-120AM0A000F50 1.5kW
SGD7S-180AM0A000F50 2.0kW
SGD7S-200AM0A000F50 3.0kW
SGD7S-330AM0A000F50 5.0kW
SGD7S-470AM0A000F50 6.0kW
SGD7S-550AM0A000F50 7.5kW
SGD7S-590AM0A000F50 11kW
SGD7S-780AM0A000F50 15kW

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S Sigma-7Siec 400V Input

PART NUMBER
RATED OUTPUT
SGD7S-1R9DM0B000F50 500W
SGD7S-3R5DM0B000F50 1.0kW
SGD7S-5R4DM0B000F50 1.5kW
SGD7S-8R4DM0B000F50 2.0kW
SGD7S-120DM0B000F50 3.0kW
SGD7S-170DM0B000F50 5.0kW
SGD7S-210DM0B000F50 6.0kW
SGD7S-260DM0B000F50 7.5kW
SGD7S-280DM0B000F50 11kW
SGD7S-370DM0B000F50 15kW

Biến tần SGD7S MP2600iec 100V Input

PART NUMBER
RATED OUTPUT
SGD7SR70FE0A000300 50W
SGD7SR90FE0A000300 100W
SGD7S2R1FE0A000300 200W
SGD7S2R8FE0A000300 400W

Biến tần SGD7S MP2600iec 200V Input

PART NUMBER
RATED OUTPUT
SGD7SR70AE0A000300 50W
SGD7SR90AE0A000300 100W
SGD7S1R6AE0A000300 200W
SGD7S2R8AE0A000300 400W
SGD7S3R8AE0A000300 500W
SGD7S5R5AE0A000300 750W
SGD7S7R6AE0A000300 1.0kW
SGD7S120AE0A000300 1.5kW
SGD7S180AE0A000300 2.0kW
SGD7S200AE0A000300 3.0kW
SGD7S330AE0A000300 5.0kW
SGD7S470AE0A000300 6.0kW
SGD7S550AE0A000300 7.5kW
SGD7S590AE0A000300 11kW
SGD7S780AE0A000300 15kW

Biến tần servo yaskawa SGD7S SigmaLogic7 Compact 100V Input

PART NUMBER
RATED OUTPUT
SGD7S-R70FQ0A000F51 50W
SGD7S-R90FQ0A000F51 100W
SGD7S-2R1FQ0A000F51 200W
SGD7S-2R8FQ0A000F51 400W

Biến tần servo yaskawa SGD7S SigmaLogic7 Compact 200V Input

PART NUMBER
RATED OUTPUT
SGD7S-R70AQ0A000F51 50W
SGD7S-R90AQ0A000F51 100W
SGD7S-1R6AQ0A000F51 200W
SGD7S-2R8AQ0A000F51 400W
SGD7S-3R8AQ0A000F51 500W
SGD7S-5R5AQ0A000F51 750W
SGD7S-7R6AQ0A000F51 1.0kW
SGD7S-120AQ0A000F51 1.5kW
SGD7S-180AQ0A000F51 2.0kW
SGD7S-200AQ0A000F51 3.0kW
SGD7S-330AQ0A000F51 5.0kW
SGD7S-470AQ0A000F51 6.0kW
SGD7S-550AQ0A000F51 7.5kW
SGD7S-590AQ0A000F51 11kW
SGD7S-780AQ0A000F51 15kW

Biến tần servo yaskawa SGD7S SigmaLogic7 Compact 400V Input

PART NUMBER
RATED OUTPUT
SGD7S-1R9DQ0B000F51 500W
SGD7S-3R5DQ0B000F51 1.0kW
SGD7S-5R4DQ0B000F51 1.5kW
SGD7S-8R4DQ0B000F51 2.0kW
SGD7S-120DQ0B000F51 3.0kW
SGD7S-170DQ0B000F51 5.0kW
SGD7S-210DQ0B000F51 6.0kW
SGD7S-260DQ0B000F51 7.5kW
SGD7S-280DQ0B000F51 11kW
SGD7S-370DQ0B000F51 15kW

Biến tần servo yaskawa SigmaLogic7 Modbus 100V Input

PART NUMBER
RATED OUTPUT
SGD7S-R70FQ0A000F51 50W
SGD7S-R90FQ0A000F51 100W
SGD7S-2R1FQ0A000F51 200W
SGD7S-2R8FQ0A000F51 400W

Biến tần servo yaskawa SigmaLogic7 Modbus 200V Input

PART NUMBER
RATED OUTPUT
SGD7S-R70AQ0A000F51 50W
SGD7S-R90AQ0A000F51 100W
SGD7S-1R6AQ0A000F51 200W
SGD7S-2R8AQ0A000F51 400W
SGD7S-3R8AQ0A000F51 500W
SGD7S-5R5AQ0A000F51 750W
SGD7S-7R6AQ0A000F51 1.0kW
SGD7S-120AQ0A000F51 1.5kW
SGD7S-180AQ0A000F51 2.0kW
SGD7S-200AQ0A000F51 3.0kW
SGD7S-330AQ0A000F51 5.0kW
SGD7S-470AQ0A000F51 6.0kW
SGD7S-550AQ0A000F51 7.5kW
SGD7S-590AQ0A000F51 11kW
SGD7S-780AQ0A000F51 15kW

Biến tần servo yaskawa SigmaLogic7 Modbus 400V Input

PART NUMBER
RATED OUTPUT
SGD7S-1R9DR0B000F51 500W
SGD7S-3R5DR0B000F51 1.0kW
SGD7S-5R4DR0B000F51 1.5kW
SGD7S-8R4DR0B000F51 2.0kW
SGD7S-120DR0B000F51 3.0kW
SGD7S-170DR0B000F51 5.0kW
SGD7S-210DR0B000F51 6.0kW
SGD7S-260DR0B000F51 7.5kW
SGD7S-280DR0B000F51 11kW
SGD7S-370DR0B000F51 15kW

Với đội ngũ quản lý kỹ sư chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm đông đảo kỹ thuật viên công nhân lành nghề Công ty Chúng tôi luôn đáp ứng được đa dạng yêu cầu từ Quý khách hàng với chất lượng tốt nhất.

Chúng tôi luôn luôn nỗ lực cải tiến hoàn thiện hệ thống để mang lại cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, mục tiêu của chúng tôi luôn luôn lấy sự hài lòng của khách hàng làm nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm và sử dụng sản phẩm dịch vụ của chúng tôi và mong muốn đồng hành cùng sự phát triển của Quý khách hàng