Biến tần Servo Yaskawa Sigma7

Mô tả

Biến tần Servo Yaskawa Sigma7

Biến tần servo yaskawa sigma7 SERVOPACKs

Sigma-7 SERVOPACKs are fully digital, networkable servo amplifiers that offer the output needed for precise, high speed actuation of one or two axes of servo motor motion. The power options range from 30 watt to 15 kW with 100/200 and 400 VAC operation

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7W MECHATROLINK-III

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7W 200V Input (24-bit encoder)

PART NUMBER
RATED OUTPUT
SGD7W-1R6A20A700
200W
SGD7W-1R6A30A700
200W
SGD7W-2R8A20A700
400W
SGD7W-2R8A30A700
400W
SGD7W-5R5A20A700
750W
SGD7W-7R6A20A700
1.0kW

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7W 400V Input (24-bit encoder)

PART NUMBER
RATED OUTPUT
SGD7W-2R6D30B
750W
SGD7W-5R4D30B
1.5kW

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S MECHATROLINK-III 100V Input (24-bit encoder)

PART NUMBER
RATED OUTPUT
SGD7S-R70F30A50W
SGD7S-R90F30A100W
SGD7S-2R1F30A200W
SGD7S-2R8F30A400W

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S MECHATROLINK-III 200V Input (24-bit encoder)

PART NUMBER
RATED OUTPUT
SGD7S-R70A20A50W
SGD7S-R70A30A50W
SGD7S-R90A20A100W
SGD7S-R90A30A100W
SGD7S-1R6A20A200W
SGD7S-1R6A30A200W
SGD7S-2R8A20A400W
SGD7S-2R8A30A400W
SGD7S-3R8A20A500W
SGD7S-3R8A30A500W
SGD7S-5R5A20A750W
SGD7S-5R5A30A750W
SGD7S-7R6A20A1.0kW
SGD7S-7R6A30A1.0kW
SGD7S-120A20A1.5kW
SGD7S-120A30A1.5kW
SGD7S-180A20A2.0kW
SGD7S-180A30A2.0kW
SGD7S-200A20A3.0kW
SGD7S-200A30A3.0kW
SGD7S-330A20A5.0kW
SGD7S-330A30A5.0kW
SGD7S-470A20A6.0kW
SGD7S-470A30A6.0kW
SGD7S-550A20A7.5kW
SGD7S-550A30A7.5kW
SGD7S-590A20A11kW
SGD7S-590A30A11kW
SGD7S-780A20A15kW
SGD7S-780A30A15kW

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S MECHATROLINK-III 400V Input (24-bit encoder)

PART NUMBER
RATED OUTPUT
SGD7S-1R9D30B000F64500W
SGD7S-3R5D30B000F641.0kW
SGD7S-5R4D30B000F641.5kW
SGD7S-8R4D30B000F642.0kW
SGD7S-120D30B000F643.0kW
SGD7S-170D30B000F645.0kW
SGD7S-210D30B000F646.0kW
SGD7S-260D30B000F647.5kW
SGD7S-280D30B000F6411kW
SGD7S-370D30B000F6415kW

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7W EtherCAT 400V

PART NUMBERRATED OUTPUT
SGD7W-2R6DA0B750W
SGD7W-5R4DA0B1.5KW

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S EtherCAT 100V Input (24-bit encoder)

PART NUMBER
RATED OUTPUT
SGD7S-R70FA0A50W
SGD7S-R90FA0A100W
SGD7S-2R1FA0A200W
SGD7S-2R8FA0A400W

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S EtherCAT 200V Input (24-bit encoder)

PART NUMBER
RATED OUTPUT
SGD7S-R70AA0A50W
SGD7S-R90AA0A100W
SGD7S-1R6AA0A200W
SGD7S-2R8AA0A400W
SGD7S-3R8AA0A500W
SGD7S-5R5AA0A750W
SGD7S-7R6AA0A1.0kW
SGD7S-120AA0A1.5kW
SGD7S-180AA0A2.0kW
SGD7S-200AA0A3.0kW
SGD7S-330AA0A5.0kW
SGD7S-470AA0A6.0kW
SGD7S-550AA0A7.5kW
SGD7S-590AA0A11kW
SGD7S-780AA0A15kW

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S EtherCAT 400V Input (24-bit encoder)

PART NUMBER
RATED OUTPUT
SGD7S-1R9DA0B000F64500W
SGD7S-3R5DA0B000F641.0kW
SGD7S-5R4DA0B000F641.5kW
SGD7S-8R4DA0B000F642.0kW
SGD7S-120DA0B000F643.0kW
SGD7S-170DA0B000F645.0kW
SGD7S-210DA0B000F646.0kW
SGD7S-260DA0B000F647.5kW
SGD7S-280DA0B000F6411kW
SGD7S-370DA0B000F6415kW

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S Analog 100V Input (24-bit encoder)

PART NUMBER
RATED OUTPUT
OPTIONS
SGD7S-R70F00A50WAnalog/Pulse
SGD7S-R90F00A100WAnalog/Pulse
SGD7S-2R1F00A200WAnalog/Pulse
SGD7S-2R8F00A400WAnalog/Pulse

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S Analog 200V Input (24-bit encoder)

PART NUMBER
RATED OUTPUT
OPTIONS
SGD7S-R70A00A50WAnalog/Pulse
SGD7S-R90A00A100WAnalog/Pulse
SGD7S-1R6A00A200WAnalog/Pulse
SGD7S-2R8A00A400WAnalog/Pulse
SGD7S-3R8A00A500WAnalog/Pulse
SGD7S-5R5A00A750WAnalog/Pulse
SGD7S-7R6A00A1.0kWAnalog/Pulse
SGD7S-120A00A1.5kWAnalog/Pulse
SGD7S-180A00A2.0kWAnalog/Pulse
SGD7S-200A00A3.0kWAnalog/Pulse
SGD7S-330A00A5.0kWAnalog/Pulse
SGD7S-470A00A6.0kWAnalog/Pulse
SGD7S-550A00A7.5kWAnalog/Pulse
SGD7S-590A00A11kWAnalog/Pulse
SGD7S-780A00A15kWAnalog/Pulse

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S Sigma-7Siec 100V Input

PART NUMBER
RATED OUTPUT
SGD7S-R70FM0A000F5050W
SGD7S-R90FM0A000F50100W
SGD7S-2R1FM0A000F50200W
SGD7S-2R8FM0A000F50400W

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S Sigma-7Siec 200V Input

PART NUMBER
RATED OUTPUT
SGD7S-R70AM0A000F5050W
SGD7S-R90AM0A000F50100W
SGD7S-1R6AM0A000F50200W
SGD7S-2R8AM0A000F50400W
SGD7S-3R8AM0A000F50500W
SGD7S-5R5AM0A000F50750W
SGD7S-7R6AM0A000F501.0kW
SGD7S-120AM0A000F501.5kW
SGD7S-180AM0A000F502.0kW
SGD7S-200AM0A000F503.0kW
SGD7S-330AM0A000F505.0kW
SGD7S-470AM0A000F506.0kW
SGD7S-550AM0A000F507.5kW
SGD7S-590AM0A000F5011kW
SGD7S-780AM0A000F5015kW

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S Sigma-7Siec 400V Input

PART NUMBER
RATED OUTPUT
SGD7S-1R9DM0B000F50500W
SGD7S-3R5DM0B000F501.0kW
SGD7S-5R4DM0B000F501.5kW
SGD7S-8R4DM0B000F502.0kW
SGD7S-120DM0B000F503.0kW
SGD7S-170DM0B000F505.0kW
SGD7S-210DM0B000F506.0kW
SGD7S-260DM0B000F507.5kW
SGD7S-280DM0B000F5011kW
SGD7S-370DM0B000F5015kW

Biến tần SGD7S MP2600iec 100V Input

PART NUMBER
RATED OUTPUT
SGD7SR70FE0A00030050W
SGD7SR90FE0A000300100W
SGD7S2R1FE0A000300200W
SGD7S2R8FE0A000300400W

Biến tần SGD7S MP2600iec 200V Input

PART NUMBER
RATED OUTPUT
SGD7SR70AE0A00030050W
SGD7SR90AE0A000300100W
SGD7S1R6AE0A000300200W
SGD7S2R8AE0A000300400W
SGD7S3R8AE0A000300500W
SGD7S5R5AE0A000300750W
SGD7S7R6AE0A0003001.0kW
SGD7S120AE0A0003001.5kW
SGD7S180AE0A0003002.0kW
SGD7S200AE0A0003003.0kW
SGD7S330AE0A0003005.0kW
SGD7S470AE0A0003006.0kW
SGD7S550AE0A0003007.5kW
SGD7S590AE0A00030011kW
SGD7S780AE0A00030015kW

Biến tần servo yaskawa SGD7S SigmaLogic7 Compact 100V Input

PART NUMBER
RATED OUTPUT
SGD7S-R70FQ0A000F5150W
SGD7S-R90FQ0A000F51100W
SGD7S-2R1FQ0A000F51200W
SGD7S-2R8FQ0A000F51400W

Biến tần servo yaskawa SGD7S SigmaLogic7 Compact 200V Input

PART NUMBER
RATED OUTPUT
SGD7S-R70AQ0A000F5150W
SGD7S-R90AQ0A000F51100W
SGD7S-1R6AQ0A000F51200W
SGD7S-2R8AQ0A000F51400W
SGD7S-3R8AQ0A000F51500W
SGD7S-5R5AQ0A000F51750W
SGD7S-7R6AQ0A000F511.0kW
SGD7S-120AQ0A000F511.5kW
SGD7S-180AQ0A000F512.0kW
SGD7S-200AQ0A000F513.0kW
SGD7S-330AQ0A000F515.0kW
SGD7S-470AQ0A000F516.0kW
SGD7S-550AQ0A000F517.5kW
SGD7S-590AQ0A000F5111kW
SGD7S-780AQ0A000F5115kW

Biến tần servo yaskawa SGD7S SigmaLogic7 Compact 400V Input

PART NUMBER
RATED OUTPUT
SGD7S-1R9DQ0B000F51500W
SGD7S-3R5DQ0B000F511.0kW
SGD7S-5R4DQ0B000F511.5kW
SGD7S-8R4DQ0B000F512.0kW
SGD7S-120DQ0B000F513.0kW
SGD7S-170DQ0B000F515.0kW
SGD7S-210DQ0B000F516.0kW
SGD7S-260DQ0B000F517.5kW
SGD7S-280DQ0B000F5111kW
SGD7S-370DQ0B000F5115kW

Biến tần servo yaskawa SigmaLogic7 Modbus 100V Input

PART NUMBER
RATED OUTPUT
SGD7S-R70FQ0A000F5150W
SGD7S-R90FQ0A000F51100W
SGD7S-2R1FQ0A000F51200W
SGD7S-2R8FQ0A000F51400W

Biến tần servo yaskawa SigmaLogic7 Modbus 200V Input

PART NUMBER
RATED OUTPUT
SGD7S-R70AQ0A000F5150W
SGD7S-R90AQ0A000F51100W
SGD7S-1R6AQ0A000F51200W
SGD7S-2R8AQ0A000F51400W
SGD7S-3R8AQ0A000F51500W
SGD7S-5R5AQ0A000F51750W
SGD7S-7R6AQ0A000F511.0kW
SGD7S-120AQ0A000F511.5kW
SGD7S-180AQ0A000F512.0kW
SGD7S-200AQ0A000F513.0kW
SGD7S-330AQ0A000F515.0kW
SGD7S-470AQ0A000F516.0kW
SGD7S-550AQ0A000F517.5kW
SGD7S-590AQ0A000F5111kW
SGD7S-780AQ0A000F5115kW

Biến tần servo yaskawa SigmaLogic7 Modbus 400V Input

PART NUMBER
RATED OUTPUT
SGD7S-1R9DR0B000F51500W
SGD7S-3R5DR0B000F511.0kW
SGD7S-5R4DR0B000F511.5kW
SGD7S-8R4DR0B000F512.0kW
SGD7S-120DR0B000F513.0kW
SGD7S-170DR0B000F515.0kW
SGD7S-210DR0B000F516.0kW
SGD7S-260DR0B000F517.5kW
SGD7S-280DR0B000F5111kW
SGD7S-370DR0B000F5115kW

Với đội ngũ quản lý kỹ sư chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm đông đảo kỹ thuật viên công nhân lành nghề Công ty Chúng tôi luôn đáp ứng được đa dạng yêu cầu từ Quý khách hàng với chất lượng tốt nhất.

Chúng tôi luôn luôn nỗ lực cải tiến hoàn thiện hệ thống để mang lại cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, mục tiêu của chúng tôi luôn luôn lấy sự hài lòng của khách hàng làm nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm và sử dụng sản phẩm dịch vụ của chúng tôi và mong muốn đồng hành cùng sự phát triển của Quý khách hàng