Động cơ servo yaskawa Sigma7

Mô tả

Động cơ servo yaskawa Sigma7

Servo Yaskawa
Động cơ servo yaskawa Sigma7

Động cơ servo yaskawa Sigma7

Động cơ servo yaskawa Sigma7 SGM7A 200V Input (24-bit encoder)

Mã hàng Động cơ servo YaskawaCông suất Động cơ servo YaskawaLựa chọn cấu hình Động cơ servo Yaskawa
SGM7A-A5A7D6150WNo Options
SGM7A-A5A7D6C50W24V Brake
SGM7A-A5A7D6E50W24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-A5A7D6S50WShaft Seal
SGM7A-01A7D61100WNo Options
SGM7A-01A7D6C100W24V Brake
SGM7A-01A7D6E100W24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-01A7D6S100WShaft Seal
SGM7A-C2A7D61150WNo Options
SGM7A-C2A7D6C150W24V Brake
SGM7A-C2A7D6E150W24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-C2A7D6S150WShaft Seal
SGM7A-02A7D61200WNo Options
SGM7A-02A7D6C200W24V Brake
SGM7A-02A7D6E200W24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-02A7D6S200WShaft Seal
SGM7A-04A7D61400WNo Options
SGM7A-04A7D6C400W24V Brake
SGM7A-04A7D6E400W24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-04A7D6S400WShaft Seal
SGM7A-06A7D61600WNo Options
SGM7A-06A7D61600W24V Brake
SGM7A-06A7D61600W24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-06A7D61600WShaft Seal
SGM7A-08A7D61750WNo Options
SGM7A-08A7D6C750W24V Brake
SGM7A-08A7D6E750W24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-08A7D6S750WShaft Seal
SGM7A-10A7D611.0kWNo Options
SGM7A-10A7D6C1.0kW24V Brake
SGM7A-10A7D6E1.0kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-10A7D6S1.0kWShaft Seal
SGM7A-15A7D611.5kWNo Options
SGM7A-15A7D6C1.5kW24V Brake
SGM7A-15A7D6E1.5kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-15A7D6S1.5kWShaft Seal
SGM7A-20A7D612.0kWNo Options
SGM7A-20A7D6C2.0kW24V Brake
SGM7A-20A7D6E2.0kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-20A7D6S2.0kWShaft Seal
SGM7A-25A7D612.5kWNo Options
SGM7A-25A7D6C2.5kW24V Brake
SGM7A-25A7D6E2.5kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-25A7D6S2.5kWShaft Seal
SGM7A-30A7D613.0kWNo Options
SGM7A-30A7D6C3.0kW24V Brake
SGM7A-30A7D6E3.0kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-30A7D6S3.0kWShaft Seal
SGM7A-40A7D614.0kWNo Options
SGM7A-40A7D6C4.0kW24V Brake
SGM7A-40A7D6E4.0kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-40A7D6S4.0kWShaft Seal
SGM7A-50A7D615.0kWNo Options
SGM7A-50A7D6C5.0kW24V Brake
SGM7A-50A7D6E5.0kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-50A7D6S5.0kWShaft Seal
SGM7A-70A7D6S7.0kWNo Options

Động cơ servo yaskawa Sigma7 SGM7A 400V Input (24-bit encoder)

Mã hàng Động cơ servo YaskawaCông suất Động cơ servo YaskawaLựa chọn cấu hình Động cơ servo Yaskawa
SGM7A-02D7F61200WNo Options
SGM7A-02D7F6C200W24V Brake
SGM7A-02D7F6E200W24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-02D7F6S200WShaft Seal
SGM7A-04D7F61400WNo Options
SGM7A-04D7F6C400W24V Brake
SGM7A-04D7F6E400W24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-04D7F6S400WShaft Seal
SGM7A-08D7F61750WNo Options
SGM7A-08D7F6C750W24V Brake
SGM7A-08D7F6E750W24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-08D7F6S750WShaft Seal
SGM7A-10D7F611.0kWNo Options
SGM7A-10D7F6C1.0kW24V Brake
SGM7A-10D7F6E1.0kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-10D7F6S1.0kWShaft Seal
SGM7A-15D7F611.5kWNo Options
SGM7A-15D7F6C1.5kW24V Brake
SGM7A-15D7F6E1.5kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-15D7F6S1.5kWShaft Seal
SGM7A-20D7F612.0kWNo Options
SGM7A-20D7F6C2.0kW24V Brake
SGM7A-20D7F6E2.0kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-20D7F6S2.0kWShaft Seal
SGM7A-25D7F612.5kWNo Options
SGM7A-25D7F6C2.5kW24V Brake
SGM7A-25D7F6E2.5kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-25D7F6S2.5kWShaft Seal
SGM7A-30D7F613.0kWNo Options
SGM7A-30D7F6C3.0kW24V Brake
SGM7A-30D7F6E3.0kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-30D7F6S3.0kWShaft Seal
SGM7A-40D7F614KwNo Options
SGM7A-40D7F6C4kW24V Brake
SGM7A-40D7F6E4kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-40D7F6S4kWShaft Seal
SGM7A-50D7F615kWNo Options
SGM7A-50D7F6C5kW24V Brake
SGM7A-50D7F6E5kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-50D7F6S5kWShaft Seal

Động cơ servo yaskawa Sigma7 SGM7G 200V Input (24-bit encoder)

Mã hàng Động cơ servo YaskawaCông suất Động cơ servo YaskawaLựa chọn cấu hình Động cơ servo Yaskawa
SGM7G-03A7DK1300WNo Options
SGM7G-03A7DKC300W24V Brake
SGM7G-03A7DKE300W24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-03A7DKS300WShaft Seal
SGM7G-05A7D61450WNo Options
SGM7G-05A7D6C450W24V Brake
SGM7G-05A7D6E450W24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-05A7D6S450WShaft Seal
SGM7G-09A7DK1850WNo Options
SGM7G-09A7DKC850W24V Brake
SGM7G-09A7DKE850W24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-09A7DKS850WShaft Seal
SGM7G-13A7DK11.3kWNo Options
SGM7G-13A7DKC1.3kW24V Brake
SGM7G-13A7DKE1.3kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-13A7DKS1.3kWShaft Seal
SGM7G-20A7D612kWNo Options
SGM7G-20A7D6C2kW24V Brake
SGM7G-20A7D6E2kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-20A7D6S2kWShaft Seal
SGM7G-30A7D613kWNo Options
SGM7G-30A7D6C3kW24V Brake
SGM7G-30A7D6E3kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-30A7D6S3kWShaft Seal
SGM7G-44A7D614.4kWNo Options
SGM7G-44A7D6C4.4kW24V Brake
SGM7G-44A7D6E4.4kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-44A7D6S4.4kWShaft Seal
SGM7G-55A7D615.5kWNo Options
SGM7G-55A7D6C5.5kW24V Brake
SGM7G-55A7D6E5.5kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-55A7D6S5.5kWShaft Seal
SGM7G-75A7D617.5kWNo Options
SGM7G-75A7D6C7.5kW24V Brake
SGM7G-75A7D6E7.5kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-75A7D6S7.5kWShaft Seal
SGM7G-1AA7D6111kWNo Options
SGM7G-1AA7D6C11kW24V Brake
SGM7G-1AA7D6E11kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-1AA7D6S11kWShaft Seal
SGM7G-1EA7D6115kWNo Options
SGM7G-1EA7D6C15kW24V Brake
SGM7G-1EA7D6E15kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-1EA7D6S15kWShaft Seal

Động cơ servo yaskawa Sigma7 SGM7G 400V Input (24-bit encoder)

Mã hàng Động cơ servo YaskawaCông suất Động cơ servo YaskawaLựa chọn cấu hình Động cơ servo Yaskawa
SGM7G-05D7F61450WNo Options
SGM7G-05D7F6C450W24V Brake
SGM7G-05D7F6E450W24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-05D7F6S450WShaft Seal
SGM7G-09D7FK1850WNo Options
SGM7G-09D7FKC850W24V Brake
SGM7G-09D7FKE850W24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-09D7FKS850WShaft Seal
SGM7G-13D7FK11.3kWNo Options
SGM7G-13D7FKC1.3kW24V Brake
SGM7G-13D7FKE1.3kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-13D7FKS1.3kWShaft Seal
SGM7G-20D7F612.0kWNo Options
SGM7G-20D7F6C2.0kW24V Brake
SGM7G-20D7F6E2.0kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-20D7F6S2.0kWShaft Seal
SGM7G-30D7F613.0kWNo Options
SGM7G-30D7F6C3.0kW24V Brake
SGM7G-30D7F6E3.0kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-30D7F6S3.0kWShaft Seal
SGM7G-44D7F614.4kWNo Options
SGM7G-44D7F6C4.4kW24V Brake
SGM7G-44D7F6E4.4kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-44D7F6S4.4kWShaft Seal
SGM7G-55D7F615.5kWNo Options
SGM7G-55D7F6C5.5kW24V Brake
SGM7G-55D7F6E5.5kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-55D7F6S5.5kWShaft Seal
SGM7G-75D7F617.5kWNo Options
SGM7G-75D7F6C7.5kW24V Brake
SGM7G-75D7F6E7.5kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-75D7F6S7.5kWShaft Seal
SGM7G-1AD7F6111kWNo Options
SGM7G-1AD7F6C11kW24V Brake
SGM7G-1AD7F6E11kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-1AD7F6S11kWShaft Seal
SGM7G-1ED7F6115kWNo Options
SGM7G-1ED7F6C15kW24V Brake
SGM7G-1ED7F6E15kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-1ED7F6S15kWShaft Seal

Động cơ servo yaskawa Sigma7 SGM7J 200V Input (24-bit encoder)

Mã hàng Động cơ servo YaskawaCông suất Động cơ servo YaskawaLựa chọn cấu hình Động cơ servo Yaskawa
SGM7J-A5A7D6150WNo Options
SGM7J-A5A7D6C50W24V Brake
SGM7J-A5A7D6E50W24V Brake, Shaft Seal
SGM7J-A5A7D6S50WShaft Seal
SGM7J-01A7D61100WNo Options
SGM7J-01A7D6C100W24V Brake
SGM7J-01A7D6E100W24V Brake, Shaft Seal
SGM7J-01A7D6S100WShaft Seal
SGM7J-C2A7D61150WNo Options
SGM7J-C2A7D6C150W24V Brake
SGM7J-C2A7D6E150W24V Brake, Shaft Seal
SGM7J-C2A7D6S150WShaft Seal
SGM7J-02A7D61200WNo Options
SGM7J-02A7D6C200W24V Brake
SGM7J-02A7D6E200W24V Brake, Shaft Seal
SGM7J-02A7D6S200WShaft Seal
SGM7J-04A7D61400WNo Options
SGM7J-04A7D6C400W24V Brake
SGM7J-04A7D6E400W24V Brake, Shaft Seal
SGM7J-04A7D6S400WShaft Seal
SGM7J-06A7D61600WNo Options
SGM7J-06A7D6C600W24V Brake
SGM7J-06A7D6E600W24V Brake, Shaft Seal
SGM7J-06A7D6S600WShaft Seal
SGM7J-08A7D61750WNo Options
SGM7J-08A7D6C750W24V Brake
SGM7J-08A7D6E750W24V Brake, Shaft Seal
SGM7J-08A7D6S750WShaft Seal

Động cơ servo yaskawa Sigma7 SGM7J 400V Input (24-bit encoder)

Mã hàng Động cơ servo YaskawaCông suất Động cơ servo YaskawaLựa chọn cấu hình Động cơ servo Yaskawa
SGM7J-02D7F61200WNo Options
SGM7J-02D7F6C200W24V Brake
SGM7J-02D7F6E200W24V Brake, Shaft Seal
SGM7J-02D7F6S200WShaft Seal
SGM7J-04D7F61400WNo Options
SGM7J-04D7F6C400W24V Brake
SGM7J-04D7F6E400W24V Brake, Shaft Seal
SGM7J-04D7F6S400WShaft Seal
SGM7J-08D7F61750WNo Options
SGM7J-08D7F6C750W24V Brake
SGM7J-08D7F6E750W24V Brake, Shaft Seal
SGM7J-08D7F6S750WShaft Seal
SGM7J-15D7F611.5kWNo Options
SGM7J-15D7F6C1.5kW24V Brake
SGM7J-15D7F6E1.5kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7J-15D7F6S1.5kWShaft Seal

Động cơ servo yaskawa Sigma7 SGM7P 200V Input (24-bit encoder)

Mã hàng Động cơ servo YaskawaCông suất Động cơ servo YaskawaLựa chọn cấu hình Động cơ servo Yaskawa
SGM7P-01A7J61100WNo Options
SGM7P-01A7J6C100W24V Brake
SGM7P-01A7J6E100W24V Brake, Shaft Seal
SGM7P-01A7J6S100WShaft Seal
SGM7P-02A7J61200WNo Options
SGM7P-02A7J6C200W24V Brake
SGM7P-02A7J6E200W24V Brake, Shaft Seal
SGM7P-02A7J6S200WShaft Seal
SGM7P-04A7J61400WNo Options
SGM7P-04A7J6C400W24V Brake
SGM7P-04A7J6E400W24V Brake, Shaft Seal
SGM7P-04A7J6S400WShaft Seal
SGM7P-08A7E61D800WNo Options
SGM7P-08A7E6CD800W24V Brake
SGM7P-08A7E6ED800W24V Brake, Shaft Seal
SGM7P-08A7E6SD800WShaft Seal
SGM7P-15A7E61D1.5kWNo Options
SGM7P-15A7E6CD1.5kW24V Brake
SGM7P-15A7E6ED1.5kW24V Brake, Shaft Seal
SGM7P-15A7E6SD1.5kWShaft Seal